Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego myplacepro.pl

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie MYPLACEPRO.PL który zamieszcza profile doradców finansowych i kredytowych wraz z informacjami o nich.
II. Definicje
 1. Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu" sformułowania oznaczają:
 2. Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, materiały obejmujące w szczególności informacje o ekspertach, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
 3. Zasoby są generowane przez ekspertów posiadających profile i serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści tych materiałów
 4. Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
III. Określenie zasad dostępu użytkowników do zasobów serwisu
 1. Dostęp do części zasobów serwisu, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu:
  • - MS Internet Explorer, wersje od 5.0,
  • - Firefox od 1.0.
  Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 3. Zapewnia się Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 6. Materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93).
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 8. Serwis nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
IV. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu
 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, doborze najlepszej formy inwestowania wolnych środków finansowych oraz atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych, a także w celu marketingowym, statystycznym i archiwizacyjnym.
 3. Serwis nie przetrzymuje danych osobowych użytkowników, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy. Dane Użytkownika trafiają bezpośrednio do doradcy, do którego zgłasza się Użytkownik.
 4. Dane pozyskane w inny sposób trafiają do doradców zgromadzonych w serwisie i nie są przetrzymywane.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość do doradcy, do którego się zgłoszono.
 7. Dane osobowe zebrane za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” są przetwarzane w zgodzie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”).
 8. Administratorem ww. danych osobowych jest Spółka MyPlace Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Urbanowskiej 5/3 (kod pocztowy: 60-646).
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  • w celu ustosunkowania się do treści zawartej w formularzu, tj. w celu kontaktowym – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług,
  • w celach marketingowych - na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Spółki,
  • w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia określonego rodzaju umowy (np. umowy kredytu) z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia takich działań,
  • w celu wypełnienia przez Administratora Danych obowiązków prawnych spoczywających na Spółce w związku z koniecznością przechowywania dokumentów przez okresy wynikające z przepisów prawa,
  • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora Danych, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych,
  • w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami,
 10. Podane dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) lub - na podstawie odrębnej zgody, osoby, której one dotyczą – podmiotom powiązanym z Administratorem Danych kapitałowo. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Administratora Danych, z którymi Administrator Danych współpracuje, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne.
 11. Dane osobowe przechowywane będą do czasu ustosunkowania się przez Administratora Danych do treści komunikatu pozostawionego poprzez formularz kontaktowy, w tym do czasu niezbędnego do zrealizowania usługi, którą osoba wysyłająca formularz zamówi (wówczas do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa), a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zamówienia żadnej usługi i nie będzie zachodziła inna podstawa przetwarzania danych, Spółka zastosuje wobec danych osobowych wewnętrzną procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych o takim charakterze raz do roku.
 12. Mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych.
 14. Przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie.
 15. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości skontaktowania się ze mną Administratora Danych w celu np. przedstawienia mi oferty produktowej lub skorzystania z usług Administratora Danych.
V. Postanowienia końcowe umowy
 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować e-mail kontakt@myplacepro.pl
 5. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 6. W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.
IV. Pliki Cookies
 1. Informacje na temat plików cookies zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.
Chętnie pomożemy!

Znajdziemy mieszkanie dla Ciebie! Skorzystaj z konsultacji z doradcą ds. nieruchomości

Porozmawiaj z Doradcą

O Serwisie

Kupno i sprzedaż nieruchomości to złożona dziedzina.

Na pierwszy rzut oka, może się wydawać, że przejrzenie ofert w internecie wystarczy, aby znaleźć idealny dom czy mieszkanie w odpowiedniej cenie i lokalizacji. Jednak podstawową zasadą przy nieruchomościach jest to, że wszystkie one są unikalne. Nie ma dwóch identycznych nieruchomości, nawet jeśli to ten sam projekt przy tej samej ulicy. Domy różnią się podobnie jak warunki kontraktu, możliwości finansowania, wymogi inspekcji oraz koszty około kredytowe. Ponadto żadne transakcje nie są identyczne.

W tej mieszance form, finansowania, inspekcji, marketingu, określania cen i negocjacji, ma sens współpraca z profesjonalistami, którzy znają okolicę i nie tylko. Takimi specjalistami będą agenci nieruchomości z Twojego miasta. Kiedy już wybierz agenta nieruchomości, dostarczy Ci on informacji o aktualnej sytuacji na rynku, opcjach finansowania oraz kwestiach dotyczących negocjacji, które mogą dotyczyć konkretnej sytuacji. Pamiętaj: jako, że warunki na rynku mogą się zmienić, strategie, które można zastosować w pewnych okolicznościach, mogą być nieakceptowalne w innych. Jednak informacje nie są niewzruszonym wyznacznikiem. W czasie procesu zakupu domu, profesjonalny pośrednik nieruchomości będzie Cię na bieżąco informował i przestrzegał na każdym kroku transakcji. Kontakt z nami pozwoli uzyskać listę setek ofert nieruchomości do kupienia. Rozeznanie w lokalnym rynku oraz współpraca z doświadczonym pośrednikiem nieruchomości pomoże Ci zawęzić Twoje priorytety oraz podjąć rozważną decyzję, którą nieruchomość wybrać.